10/12/2006 | On the road in Turkey | Through the Toros Mountains heading to Konya.