3/03/2009 | Philadelphia, PA | Philadelphia Flower Show : Theme this year was Bella Italia