3/05/2004 | Jamison Valley area. | Blue Mountains, Australia