5/12/2006 | Killerton : wisteria | Exeter, England